Nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam rất ấn tượng và độc đáo, mang đậm đà bản sắc dân tộc với sự đa dạng và tinh tế. Mỗi thể loại lại tạo nên những nét đặc thù và và ấn tượng riêng, tạo nên đời sống nghệ thuật phong phú và giàu bản sắc. Dưới